Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden

De garantie dekt, naar keuze van EM Partners BVBA, de herstelling, vervanging of terugbetaling van een Apparaat, maar dekt geen verlies of schade noch kosten in verband met het gebrek aan overeenstemming, inclusief de kosten van derden (die betrokken zijn geworden, al dan niet in opdracht van de Klant).

In geval van een gebrek aan overeenstemming, dient de Klant EM Partners BVBA uiterlijk twee (2) weken na vaststelling van het probleem schriftelijk daarvan in kennis te stellen. Bovendien dient de Klant het probleem duidelijk te omschrijven.
Zonder een beschrijving van het probleem, voert EM Partners BVBA een snelle test van de basisfuncties van het Apparaat uit en zal hier conform de voorwaarden naar best vermogen naar handelen.

De garantievoorwaarden zijn niet van toepassing voor een defect als gevolg van een foutieve installatie, oneigenlijk of onachtzaam gebruik of verkeerde bediening of transformatie van het Apparaat.Emphilum® is a registered trademark of EM Partners BVBA